Home > Uncategorized > 16. August 2017 TIL ALLE SEKSJONSEIERE I OLAF SCHOUS VEI 12-18

Fordeling av boder
Det er en umerket bod i oppg. 14 som i lengre tid har stått full, og som det ser ut til at ingen benytter.
Styret har fått klager på at denne boden er så full at innholdet faller ut i kjellergangen. I arbeidet med å finne hvem som eier denne boden har det vist seg at flere benytter feil boder i forhold til plantegningene.
Alle boligseksjoner i sameiet har krav på bod. Boden skal merkes med samme nr. som nr. på
seksjonen den tilhører. Har du f.eks. seksjon nr. 10, skal du ha bod merket nr. 10.
Sameiet har i lengre tid slitt med bodsituasjonen, med dårlig merking av boder, enkelte boder erover fylte og ikke låste, slik at saker og ting faller ut i fellesareal i kjeller, bildekk, gamle møbler mv. settes i felleareal i kjeller/kjellerganger osv. Dette er i strid med brannforskriftene, da det bl.a. kan hindre fri ferdsel i kjellergangene.
Styret vil derfor foreta en opprydding av bodsituasjonen, slik at alle får den boden som tilhører deres seksjon. Vi ber derfor vennligst om at alle seksjonseiere innen 31. august tar kontakt med styret på sameiet1218@jhotmail.com og opplyser om hvilken bod (med nummer) de benytter. Mange takk for hjelpen!!

Balkongutbyggingen
I forrige rundskriv, datert 13.7.2017 fremla vi Plan- og bygningsetaten (Pbe) og Byantikvarens syn ved balkongutbyggingen, deres brev av 5.7.2017 6.7.2017. Der fremkom det at de Byantikvaren ønsket dybden til kun 120 cm, ingen høye skillevegger over rekkverk mellom balkongene, at vinduer opprettholder samme utseende som i dag (m.a.o. flyttes frem med etterisoleringen), og at lengden på ny balkong i 2. etg. reduseres slik at den i mindre grad kommer i konflikt med risalitter og fasadebånd.
Pbe opplyste at dersom vi ikke ønsker å etterkomme slike føringer måtte vi påregne avslag på
søknaden.

Etter at Byantikvaren kom tilbake fra sommerferie tok vi derfor kontakt med Byantikvaren med formål å få endret Byantikvarens strenge føringer. Styremedlem Kjetil har hatt en god samtale med saksbehandler hos Byantikvaren, og har i ettertid sendt en oppsummering av våre standpunkter, se vedlagte e-mail, datert 15.8.17. Saksbehandler hos Byantikvaren vil så ta dette opp internt, med lovnad om snarlig tilbakemelding til oss. Som dere vil se av vedlegget har to andre sameier fått godkjent balkongdybde tilsv. 130 eller mer, og høye skillevegger. Vi har imidlertid fått vite at flere gårder nå sliter med sine søknader, med firkantete byråkrater og at press bør legges på politiske myndigheter.
Får vi medhold hos Byantikvaren avventer vi rammetillatelse og igangsettelsestillatelse fra Pbe. Det vil i beste fall ikke kunne komme for siste halvdel av september, som medfører at balkongutbyggingen ikke vil kunne starte før våren 2018. Støp av balkongdekke må foregå frostfritt, og det er ikke ønskelig å skifte radiatorer i september/oktober når kalde netter og dager kommer for fullt. Får vi ikke medhold må sameiet ta en ny runde på hele saken, da vi blir stående uten høye skillevegger, og med krav om å skifte vinduene, noe som kan bli meget kostbart. Vi må da vurdere å anke til Fylkesmannen.
Styret beklager på det sterkeste at balkongutbyggingen drar ut i tid, men sameiet må som kjent
forholde seg til regler og forskrifter, og Pbe og Byantikvarens føringer rundt dette.
Oslo, 16.8.2017
OS1218 – UTTALELSE TIL BYANTIKVAREN 15.8.17

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*