Home > Uncategorized > 23. Juni 2017 INFORMASJON TIL ALLE SEKSJONSEIERE I OLAF SCHOUS VEI 12-18

Hei igjen alle sammen!!
Balkongsaken
På årsmøtet til sameiet, 5. april opplyste vi at søknad om byggetillatelse var sent til Plan- og
bygningsetaten (Pbe) /Oslo kommune. De tar 3 mnd. behandlingstid.
Pbe kom i brev av 23. mai tilbake til sameiet med anmodning om omprosjektering. OS12-18
står oppført på Byantikvarens gule liste over eiendommer med erkjent verneverdi. Pbe sier at
på generelt grunnlag skal bevaring av bygningers fasader og etablerte ytre rammer hensyntas
særskilt. Pbe stilte seg derfor skeptisk til fasadeendringer som fraviker bebyggelsens
opprinnelige karakter. Pbe anbefalte at nye balkonger i sin helhet gis en dybde på 1,20 m.
Pbe mente også at utvendig etterisolering som bygger ut 0,65 m endrer fasadens uttrykk. De
ba derfor om at den utvendige etterisoleringen utgår. Pbe gjorde oppmerksom på at dersom
sameiet ikke ønsker å følge deres anmodning ville vi få avslag på vår søknad. Vi fikk en ukes
frist, over helg i Pinsen, til å svare innen 2. juni. Vi ba om utsettelse til 15. juni, og fikk det.
I vårt svar, ført i pennen av Østlandske Balkong og Fasade, påpekte vi at det kun er snakk om
6,5 cm isolasjon inkludert puss (ikke 0,65 m som Pbe feilaktig påpekte). Sameiet skal om
noen år skifte ut alle vinduer slik at nye vinduer da skal settes ut i vegglivet lik de originale,
noe som igjen er optimalt for en god isolerende teknisk løsning. Vi har samtidig funnet det
riktig å redusere balkongenes dybde fra 1,35 m til 1,30 m. Balkongenes dybde og estetiske
plassering vil da stå godt i forhold den estetiske utformingen og opplevelsen av området som
helhet. Vi viste til mål i nabobygg med terrasser.
Vi håper at Pbe nå vil kunne godkjenne tiltaket slik det nå er omprosjektert.
Vi har siden, 15. juni mottatt et litt ullent svar fra Pbe, hvor de erkjenner vår påpekning om
andre byggesaker der det er gitt tillatelse til dypere balkonger enn 1,20 m, bl.a. naboblokk, og
hvor vi altså mener at 1,30 m vil ivareta bygningens uttrykk samt bidra til et samhørende
fasadeuttrykk for nevnte blokker og nærområdet for øvrig.
Ståa er nå slik;
Pbe har i dag ikke godkjent «noen ting». Pbe har sendt brev med tegninger etc. til
Byantikvaren for å få Byantikvarens syn. Byantikvaren skal gi sitt svar til Pbe innen 10. juli.
Pbe vil deretter – når svar fra Byantikvaren foreligger – fatte beslutning i saken, dvs om de
godkjenner 1,30 dybde og at fasaden etterisolseres. Hvis Pbe godkjenner saken gir de så
«Rammetillatelse». Deretter må vi v/Østlandske Balkong og Fasade søke om
igangsettelsestillatelse, med svarfrist 2 uker fra Pbe. For oss er det nå bare å avvente saken.
Vi kan m.a.o. tidligst påbegynne balkongarbeidene tidlig august. Vi må også avvente svar fra
Pbe før vi går i gang med evt. flytting av radiatorer mv. TTT = ting tar tid, tydeligvis.
Vi smører oss med mye tålmodighetskrem nå i sommer.
Styret, 23. juni, 2017

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*