Home > Uncategorized > 28. Desember 2017 GODT NYTT ÅR TIL ALLE SEKSJONSEIERE I OLAF SCHOUS VEI 12-18 !!!
Bygning i Olaf Schousvei, Oslo

Kjære seksjonseier,
2017 har vært et begivenhetsrikt år for sameiet OS12-18. Å få på plass balkongutbygging med
etterisolering har vært en sak som har opptatt de fleste av oss.
Balkonger/etterisolering; Balkongssaken har tatt mye av styrets oppmerksomhet, og Pbe (Plan- ogbygningsetaten) ga sin godkjenning 1.9.17. til balkongsutbygging, men med ulik balkongstørrelse og med høye skillevegger. Ulik balkongstørrelse er annerledes enn forutsetningen om lik balkongstørrelse fra vedtak om balkongutbygging på årsmøtet i 2015. På ekstraordinært sameiermøte 13.12.17. ble det med overveldende flertall (33 av 35 stemmer) vedtatt å fortsette arbeidet med balkongutbygging og etterisolering, og å bygge balkonger av ulik størrelse, lengde tilsv. bredden på seksjonene og med høye skillevegger, og i hht kostnadsberegninger vedlagt innkallingen. Styret opplyste på møtet 13.12.17. om flere forhold vedr. ØBF, som måtte tilfredsstillende avklares forut for evt. signering av kontrakt.
I etterkant av det ekstraordinære sameiermøtet 13.12.17. hadde styret møte 19.12.17. i prosjekt-
gruppen med Sverre Sande/Byggestyring, og vi møtte deretter ØBF 20.12.17. for å avklare viktige forhold, bl.a om ØBFs økonomi, bankgaranti og forsikringer. ØBF opplyste at svakt årsresultat for 2016 skyldes et betydelig tap på en kontrakt (hvor det er tatt ut rettslig stevning mot en underleverandør), men regnskapet pr. oktober 2017 viser et foreløpig overskudd på ca. kr. 1 mill. av en fakturert omsetning på 7 mill. ØBF opplyste at firmaet ikke har potensielle tapsprosjekt i pågående kontrakter.
ØBF har oversendt DnB regnskapet pr. oktober for bankens vurdering av ØBFs søknad om sikkerhetstillelse (10% av tilbudssummen = ca.kr. 570 000). DnB må ha årsregnskapet 2017 før de kan ta stilling til saken, og en avklaring kan dermed forventes tidligst medio januar. Styret presiserte nok en gang overfor ØBF at sikkerhetsstillelse /garanti er en forutsetning for at kontraktsforhandlinger kan iverksettes. Styret anmodet ØBF om å innta en aktiv rolle overfor DnB med målsetting om snarlig avklaring. ØBF må også fremskaffe dokumentasjon på at forsikringene er iht krav i NS 8407. Ønsketfremdrift – forutsatt kontrakt i løpet av januar – er byggestart 3. april og ferdigstillelse ult. juni-18. OS1218 – BALKONGSTØRRELSE OG SKILLEVEGGER 2.11.17.

Men, det har også vært andre saker som har berørt oss alle:
Postkasser/navnskilt; det har til tider vært en jungel av navn på ringeklokker og navnskilt på postkasser. Dette har blitt endret på slik at det nå kun er (forhåpentligvis) navn på beboer som vises. Beboere og utleiere har den siste tiden vært flinke til å følge opp styrets anmodning om å føre opp korrekt navn og dessuten melde fra om skifte av leietakere. Mange takk for det.
Lynet er ikke lynraske; etter flere purringer fra styret angående løsninger på kanaler i oppgangene har Lynet endelig i høst montert kanaler. Vi har fått de til å bruke de materialene som vi mener er best,og nå gjelder det å få de til å montere dette riktig. Erfaringene med Lynet har ikke vært gode.
Dugnad; årets to dugnader forløp mer eller mindre som forventet, med god deltakelse for nødvendig forefallende arbeide. Overfylt bod i kjeller; i oppg. 14 er ryddet og disponeres nå av sameiet v/styret.
HMS; styret har jobbet for å få på plass en HMS-ordning, og mer vil komme om dette senere.
P-plasser; styret har ryddet opp i P-plassforhold, men vil fremlegge forslag til nytt P-plass reglement på årsmøte 2018.
Styret takker forøvrig for mange fine innspill i 2017 fra seksjonseiere. 28.12.17. Styret

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*