Home > Husordensregler/ Vedtekter

Husordensregler for sameiet Olaf Schous Vei 12-18

For at beboerne i Sameiet skal sikres orden, hygge og ro i hjemmene er enhver ansvarlig for at bestemmelsene i disse husordensregler overholdes. Som husordensregler gjelder også de særskilte instrukser som til enhver tid er gitt i eiendommen for behandling av teknisk utstyr som sentralvarmeanlegg, vaskeri, sameiets parkeringsplasser, fellesareal o.s.v. Seksjonseiere og leietakere gjøres oppmerksom på, at ved gjentatt avvik på disse husordensreglene og etterfølgende advarsel fra styret til beboer/ seksjonseier, vil kunne medføre tiltak som er beskrevet i sameiets vedtekter § 17 mislighold

§ 1 Vedlikeholdsplikt

Beboerne sørger på egen bekostning for forsvarlig vedlikehold innenfor leiligheten med tilhørende ytre rom. Med vedlikehold forstås all oppussing, istandsetting og fornyelse av f.eks. maling, tapet, dører, vinduer, elektriske ledninger med tilbehør fra leilighetens apparattalve eller sikringsskap, vannkraner, servanter, bad med tilbehør og klosetter med skåler og skyllekasser, samt istandsetting og oppstaking av vann- og avløpsrør til og med egen vannlås. Beboerne plikter å vedlikeholde ledninger og innredninger de selv har satt opp. Se forøvrig § 4- Vedlikehold i sameiets vedtekter.

§ 2 Brann og evakueringsrutiner

I OSV 12 til 18 er det ikke montert et felles brannalarmanlegg, eller automatisk slukkeanlegg! Det oppfordres alle beboere om å følge reglene om tilgjengelige, godkjente slukkemedier, og nødvendige brannvarslere i sine leiligheter. NB Sjekk batterier i varsleren minst en gang i året.

Ved mistanke om brann:
Det er viktig at vi som bor i bygget, sammen tar ansvar for å forsikre oss om at det ikke starter en brann. Om det skulle oppstå en brann, er det viktig at vi agerer riktig. Oppdager du røykutvikling i bygget, ta nødvendige forhåndsregler for å sjekke ut hva årsaken til røykutviklingen er. Ring brannvesenet så snart du har mistanke, om at det er en brann som forekommer i din, eller andres leilighet. Ved stor røykutvikling i trappegang forhold deg rolig i leiligheten til brannvesenet gir annen beskjed. fra 2. til 5. etasje, er det også mulig å evakuere ved å benytte balkong. Hold vinduer og dører lukket for å unngå spredning av brann, og begrense «tilluft» som kan føre til en raskere spredning av brannen.

Huskeliste:
Oppdager du røyk eller branntilløp? Sjekk så godt du kan, om hva som er årsaken og ring 110. 

Evakuering, vurder om det er trygt å forlate leiligheten, og følg brannvesenets informasjon og veiledning. Når du er evakuert, er det viktig at du ikke står i veien for personalet som jobber med å slukke brannen.

§ 3 Søppel og avfall

Det er seksjonseier/beboer som har ansvaret for å levere avfall, som ikke er å anse som normalt husholdningsavfall til en miljøstasjon, eksempelvis Haralrud Gjenbruksstasjon. Søppel og avfall må ikke henlegges på Sameiets område, men i søppeldunkene som er plassert i søppelrommet. Det er strengt forbudt å kaste brannfarlig avfall i søppel-dunkene. Er det fullt i dunkene skal ikke avfallet plassers på gulvet i søppelrommet, eller på toppen av søppeldunken. Renholdsetaten har kun plikt til å ta med seg søppel plassert i søppeldunkene, og kan således nekte å tømme disse om søppel/skrot o.l. er plassert i rommet foran dunkene eller på toppen av dunkene. Utstyr skal ikke hensettes i kjellergangene.

NB IKKE GLEM KILDESORTERING!

Matavfall i GRØNNE poser!

Plastavfall i BLÅ poser!

Restavfall i VRENGTE plastposer!

Papiravfall sorteres ALENE

§ 4 Mating av fugler

Det skal ikke legges ut matavfall, brød osv. til fugler, da dette lett trekker rotter og mus til eiendommen. Tomteområdet med vekster og beplantning skal vernes.

§ 5 Diverse

Risting av tøy i trappeoppganger og balkonger eller vinduer må ikke forekomme. Sigarettstumper og annet avfall skal ikke kastes på fellesarealene. Sykler, barnevogner o.l. skal ikke hensettes i trapper eller kjellerganger, men bare på anviste steder. Biler må bare parkeres på anviste plasser, og i alle tilfeller slik at de ikke hindrer alminnelig passasje og trafikk. Ballspill på fellesarealene skal ikke forekomme. Dører til kjellere og fellesrom skal alltid holdes låst.

Bruk av ild eller brennende lys i kjeller er forbudt. Husk alltid å slukke lyset i kjelleren etter at du har vært der.

Sikringsboksen i oppgang skal til enhver tid være låst (eiers ansvar). Påse at vann- og kloakkrør ikke utsettes for frost ved at vinduer og dører blir stående åpne om vinteren.

Alle beboere, seksjonseiere plikter å varsle styret om navneendring på dørtelefon og postkasser. Jamfør § 7 Registrering av sameiere og leietakere og § 17 mislighold i sameiets vedtekter

§ 6 Lufting og ventilasjon

Ingen må lufte gjennom entrédør. Finner noen det nødvendig å åpne vinduer i trappegangen, er vedkommende ansvarlig for at de blir lukket igjen. I fyringssesongen henstilles det til beboerne å lufte kortest mulig av gangen. Alle rom skal holdes så godt oppvarmet at ledninger ikke fryser.

Elektriske avtrekksvifter på kjøkken, bad og klosett er ikke tillatt hvis avtrekksluften ledes inn i ventilasjonssystemet. Det er heller ikke tillatt å lede avtrekksluften gjennom vegg eller vindu ut i fri luft.

§ 7 Behandling av leilighetene

Badekaret må ikke anvendes slik at avløp tilstoppes. Uvedkommende gjenstander må ikke kastes i klosettet, og det må bare benyttes toalettpapir. Kjøkkenavfall som f.eks. kaffegrut, må ikke tømmes i vasker eller sluk. Dersom det oppstår lekkasje i et rør, og stoppekran ikke kan stenges umiddelbart, kan et håndkle eller annet tøystykke surres rundt bruddstedet. En snipp av klede henges ned i en bøtte eller vask, slik at vannet samles opp. Skader som beboerne selv ikke kan utrede skal uten unødig opphold meddeles til styret. Varmt vann må ikke brukes unødig.

For tilkobling til gårdens fellesantenne/ kabel må det benyttes spesialstøpsel med skjermet innføring til apparatet. Utvendig antenne/ parabol tillates ikke oppsatt. Jamfør § 4 i sameiets vedtekter

§ 8  Ro i leilighetene

Mellom klokken 23.00 og 07.00 skal det være ro i leilighetene, Musikkinstrumenter, radio stereoanlegg, vaskemaskiner o.l. må ikke brukes slik at det sjenerer naboene. Musikkøvelser er ikke tillatt etter klokken 20.00 eller på søndag/ helligdager. Musikkundervisning tillates bare etter særskilt avtale med styret, og med samtykke fra beboere i leiligheten over, under og ved siden av. Det må ikke spilles fra åpne vinduer eller så høyt at det sjenerer naboene. Unødig smell ved lukking av entrédør må unngås. Det bør likeledes påses at barn ikke leker eller oppholder seg i trappegangene. Beboere som skal gjennomføre planlagte selskap hvor høy lyd kan forventes, skal naboer varsles med dette med oppslag i trappegang og melding til styret på forhånd.

Slagboremaskin, plansliping, drill og lignende skal ikke brukes i eller mot gulv, vegger og tak etter klokken 19.00 mandag- fredag, på lørdager ikke etter klokken 16.00, og ikke på søndager/ helligdager. Dette gjelder også hamring og banking.

§ 9 Trappevask

Trappevask utføres av innleid rengjøringsfirma.

§ 10 Vaskeriet

For bruk av vaskeriet er det utarbeidet særinstrukser. Disse utleveres sammen med nøkkel og nummerert vaskekort ved henvendelse til styret. Det understrekes at vaskeriet kun skal benyttes av sameiets beboere. Barn skal ikke leke, oppholde seg i vaskeriet uten en voksen tilstede. Se særinstruks og oppslag i vaskeriet.

§ 11 Utleie

Ved utleie har eieren av leiligheten det fulle ansvar overfor sameiet for enhver skade eller ulempe som måtte oppstå p.g.a leietakeren. Jamfør § 2, 7, 17 i Sameiets vedtekter.

§ 12 Erstatningsplikt

Beboerne plikter å behandle eiendommen med tilbørlig aktsomhet, og må erstatte all skade som skyldes dem selv, deres husstand, leietakere eller andre som de har gitt adgang til leiligheten eller eiendommen.

§ 13 Dugnad

Det avholdes to dugnader p.r. år i Sameiet. Styret er ansvarlig for gjennomføringen av disse. Dugnadene finner sted første onsdag i Mai og første onsdag i Oktober. Oppmøte klokken 18.00

§ 14 Balkongene

 • Det er seksjonseier som har ansvaret for innvendig vedlikehold på balkongen. Jamfør § 4 i Sameiets vedtekter
 • Ved opphold og bruk av balkongen, gjelder de samme husordensregler for stille tid, og hensyn til andre beboere, som ellers er beskrevet i disse husordensreglene.
 • Balkongen skal ikke benyttes til lagring av søppel.
 • Balkongen skal ikke møbleres slik, at det hindrer brannevakuering mellom seksjonene.
 • Ved tobakksrøyking på balkong skal man i tråd med husordensreglene, vise hensyn til andre beboere. Det er ikke lov å kaste sigarettsneiper, snus eller annen søppel fra balkongene.
 • På grunn av brannfare skal det ikke benyttes griller som fyres med grillkull på balkongene. Grill med gass eller strøm må benyttes i tråd med de sikkerhetsanbefalinger som fulgte utstyret.
 • Tørking og lufting av klesvask og tepper er tillatt, så lenge tørkestativets høyde er lavere enn balkongrekkverk.
 • Blomsterkasser skal monteres etter anvisning fra balkongleverandør, og godkjente kasser kan bestilles ved henvendelse til sameiets styre. Med hensyn til alle beboeres sikkerhet, vil ikke blomsterkasser montert på rekkverk, bli godkjent av styret om blomsterkassene ikke er levert eller godkjent av balkongleverandør. Ved vanning av blomster på balkongene eller ved rengjøring av disse, må det påses at det ikke drypper vann på balkongene under.
 • Om vinteren og behov for å rydde snø på balkongen, er det ditt ansvar å ikke kaste snøen ned på bakken men å lagre snøen på egen balkong.
 • Julelys eller andre dekorasjoner skal ikke sjenere andre. Eksempel: blinkende, skarpt eller veldig fargerikt.
 • Det er heller ikke tillatt å montere antenner, parabol på balkongen jamfør § 7 i disse husordensreglene.

§ 15 Røyking

Det er strengt forbudt å røyke på alle sameiets fellesarealer. Det er forbudt å røyke ut av vinduer i oppgangen og under taket utenfor hovedinngangen. De som ønsker å røyke utenfor bygget må bevege seg ut på gangveien. Dette da røyklukten er til sjenanse for beboere og at inngangsdøren/eller bakdøren ikke skal være blokkert av sikkerhetsmessige og brannsikre årsaker».

Her kan du laste ned sameiets vedtekter:

VEDTEKTER OSV12-18 4 april 2019