Home > Uncategorized > Innkalling til ekstraordinært sameiermøte 19. juni, 2018, kl. 18:00
Bygning i Olaf Schousvei, Oslo

Ekstraordinært sameiermøte i Sameiet Olaf Schous vei 12 – 18
avholdes tirsdag 19. juni, 2018, kl. 18:00, Esperantos lokaler i nr.18.


Til behandling foreligger;
1. Konstituering
A) Valg av møteleder
B) Godkjenning av stemmeberettigede
C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne
D) Godkjenning av møteinnkallingen
2. Orientering om balkongsaken
På det ekstraordinære sameiermøtet 13. desember, 2017 ble det vedtatt at styret fortsetter
arbeidet med balkongutbygging og etterisolering. Det legges til grunn at det skal bygges
balkonger av ulik størrelse, med lengde tilsvarende bredden på seksjonen, og med høye
skillevegger.
Styret opplyste på møtet 13.12.17. om flere forhold vedr. Østlandske Balkong og Fasade
(ØBF), som måtte tilfredsstillende avklares forut for evt. signering av avtale. Sentralt stod
usikkerhet om banken ville stille garanti på 10% ved en evt. kontrakt pga ØBFs relativt svake
økonomi. Det ble i april i år klart at ØBFs bankforbindelse DnB ikke ville stille bankgaranti,
og styret vedtok derfor å avslutte samarbeidet med ØBF.
Styret kontaktet våren 2018 Balkongteam og Balkongbygg om tilbud for å bygge balkonger.
Kun Balkongteam har besvart styrets forespørsel, og fremla tilbud på kr. 6 262 725 inkl. mva,
ref. styrets rundskriv 2. mai 2018. Balkongteam ønsker primært ikke å inkludere etterisoler-
ingen i sitt tilbud, og på årsmøtet 5.4.2018 var det et klart ønske å droppe etterisoleringen av
fasaden om det var nødvendig for å kunne gå videre med balkongutbygging med andre
entreprenører. Styret har bl.a. lagt dette til grunn i sitt videre arbeid.
Styret har mai/juni 2018 innhentet oppdaterte tilbud fra Rørhjelp AS på flytting/bytte av
radiator under stuevindu, kr. 10 250 inkl. mva, og for utelys på balkongen fra Leithe AS,
kr. 5188 inkl. mva. pr. leilighet.
Med utgangspunkt i tilbudene fra ovennevnte tre firmaer har Sverre Sande-
/Byggestyring for styret utarbeidet oppdatert budsjett/kostnadsoverslag for
balkongarbeidene. Kostnadsoverslaget omfatter også strøm på arbeidsplassen,
prosjektadministrasjon, byggesøknad, uavhengig kontroll, gebyr mv. Det er også lagt
inn en prosjektreserve på kr. 250 000 inkl. mva. Budsjett for prosjektet (inkl. reserve);
kr. 7 459 350 (inkl. mva), se vedlegg.

For de tre ulike balkongstørrelsene blir kostnaden som følger;

– De minste balkongene (26 stk a 5,28 m2) kr. 173 221
– Store balkonger (10 stk a 7,92 m2) kr. 213 724
– De største balkongene (4 stk a 8,16 m2) kr. 217 588
For balkongeierne med ulik store balkonger varierer tillegget mellom ca. kr 40 000 – 85 000 i
forhold til hva som er innbetalt 2015/2016 for like store balkonger for alle. M.a.o., en ikke
ubetydelig kostnadsøkning for ulike store balkonger fra Balkongteam. Spesielt stor blir
økningen for eiere av de minste, men bredeste seksjonene, som får de største balkongene.
OBOS utfakturerte i 2015/2016 til de som skulle ha balkong kr. 127 969 for balkong (inkl.
radiator og rørlegger) og kr. 4355 for utelys pr balkong. OBOS utfakturerte også kr. 16 000
pr seksjon for etterisolering av fasaden til alle seksjonseierne (som senere har blitt
justert for sameierbrøk).
Til sammen ble det utfakturert kr. 5 292 960 til sameiets balkongkonto, og kr. 800 000 for
etterisolering av fasaden.
Balkongutbyggingen ihht Balkongteams tilbud, inkl. oppdaterte kostnadstall for prosjekt-
oppfølging, gebyrer, kostnadsreserve mv. medfører en samlet merkostnad på kr. 2 166 390
inkl. mva (kr. 7 459 350 – 5 292 960), som må finansieres, se egne forslag til vedtak fra styret
i innkallingen til møtet.
Allerede innbetalt til sameiets etterisoleringskonto ihht sameierbrøken, totalt kr. 800 000 inkl.mva., behandles særskilt, se eget forslag til vedtak i innkallingen.

Innledningsvis på møtet 19.06.2018 vil Thor Hammer fra Balkongteam orientere om
selskapet og balkongtilbudet, og svare på spørsmål om balkongutbyggingen. Til stede vil
også være Sverre Sande fra Byggestyring AS, vår prosjektbistand for balkongutbyggingen,
for å kunne orientere og svare på spørsmål.
Vedlagt denne innkallingen er oppdatert budsjett/kostnadsoverslag, datert 11.6.18., utarbeidet
av Byggestyring, og foreløpig fremdriftsplan for prosjektet, utarbeidet av Balkongteam. OS1218 – BUDSJETT BALKONGER, BYGGESTYRING 11.6.2018  OS1218 – BALKONGTEAM FREMDRIFTSPLAN
Vedlagt er også nedbetalingsplan fra Profinans/Handelsbanken maks lån kr. 2,2 mill, 10/15 år.OS1218 – PROFINANS NEDBETALINGSPLAN LÅN KR. 2,2 MILL
Rørhjelp AS vil i uke 33/34 bytte radiatorer.  Styret vil komme tilbake til opplegg for tilgang
til leiligheter for beboere som ikke er tilstede i nevnte tidsrom.
I sameiermøtet har seksjonseierne stemmerett for en stemme for hver seksjon de eier.
Seksjonseieren har rett til å møte med fullmektig, og kan benytte fullmaktskjema bakerst i
innkallingen.

Oslo, 11.06.2018
I styret for Sameiet Olaf Schous vei 12-18

Joe Harald Strand Andreas Krogh GunnLarsen (for Torstein Bentzen)


3. Forslag til vedtak;
A.
Arbeidet med balkongutbygging fortsetter ihht tilbud fra Balkongteam, og
budsjett/kostnadsoverslag, datert 11.6.18. fra Byggestyring v/Sverre Sande, budsjett/
kostnadsoverslag vedlagt innkallingen til dette møtet.


B.
Balkongutbyggere som ønsker det kan av egne midler innbetale til sameiets
balkongkonto forskjellen mellom allerede innbetalt beløp for balkongutbygging og ny
kostnad for balkong for sin seksjon.


C.
Sameiet tar opp et lån for å dekke kostnader ifm balkongutbyggingen, antatt maks kr.
2 200 000, som fordeles på balkongutbyggere i hht forskjell allerede innbetalt for kun
balkong og kostnad ny balkong. Kostander for et slikt lån belastes kun balkong-
utbyggere, som betaler avdrag og renter. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at hele
sameiet hefter ved et slikt lån.


D.
Det foreslås at tidligere innbetalt kr. 800 000 av alle seksjonseierne ihht
sameierbrøken til etterisolering av fasaden avsettes til vedlikeholdsfond for fremtidig
vedlikehold.


E.
Det foreslås at av tidligere innbetalt kr. 800 000 av alle seksjonseierne ihht
sameierbrøken til etterisolering av fasaden avsettes kr . 400 000 til vedlikeholdsfond
for fremtidig vedlikehold, og kr. 400 000 tilbakebetales seksjonseierne ihht
sameierbrøken.


Er du forhindret til å møte? Herkan du laste ned skjema for fullmakt for å stemme selv om du ikke møter selv. OS128 – REGISTRERINGSBLANKETT -FULLMAKTSKJEMA EKSTRAORD. SAMEIERMØTE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*