Home > Rydding og vedlikehold > 10. mars 2018. INFORMASJON TIL ALLE SEKSJONSEIERE I OLAF SCHOUS VEI 12-18
Bygning i Olaf Schousvei, Oslo

Hei seksjonseiere,

Styret har i lengre tid hatt et ønske om å orientere om fremdriften i balkongssaken … en
fremdrift som imidlertid har dratt ut i påvente av en rekke avklaringer fra Østlandske Balkong
og Fasades (ØBF) side.
Styret opplyste på det ekstraordinære sameiermøtet 13.12.17. om flere forhold vedr. ØBF som
måtte tilfredsstillende avklares forut for evt. signering av kontrakt. Sentralt stod ØBFs svake
økonomi i 2016 og spørsmål om gjennomføringsevne i lys av dette, og vårt ønske om sikker-
het/garanti for balkongsprosjektet tilsv. 10% av kontraktsummen, som skal stå som sikkerhet i
byggetiden og er en forutsetning for å inngå avtale.
På møte med ØBF 20.12.17. ble det anslått at ØBS årsregnskap 2017 kunne foreligge medio
januar-18, med målsetting om sikkerhetsstillelse/garanti og kontraktinngåelse innen utløpet av januar måned. DnB, ØBFs bank krever revidert årsregnskap 2017 for å ta stilling til garanti.
ØBF har imidlertid vært sterkt forsinket med å ferdigstille årsregnskap 2017. Vi etterlyste
fremdrift med ØBFs årsregnskap i en rekke (resultatløse) henvendelser og purringer i januar.
Etter nye henvendelser og utilstrekkelige tilbakemeldinger fra ØBFs side etter oppfølgings-
møte 8. februar, hvor ØBF fremholdt at regnskap ville bli sendt banken påfølgende dag, altså
9. februar, ble vi 26. februar meddelt at regnskap nå var sent banken. I mangel av nye tilbake-
meldinger fra ØBF tok jeg torsdag 8. mars personlig saken opp med ØBFs rådgiver i DnB, og
forklarte hvor viktig det var for styret og sameiet snarest å få avklart ØBFs søknad om sikker-
het/garanti. DnB lovet omgående å ta fornyet kontakt med ØBF. Senere samme dag – altså
torsdag 8. mars ble styret orientert av ØBF om at DnB krever tilleggssikkerhet for å stille
nødvendig garanti på balkongprosjektet, fordi ØBFs egenkapital ikke er tilstrekkelig. Banken
ser for seg en kombinasjonsløsning hvor Alexander Dingstad, innehaver av ØBF stiller noe
sikkerhet i tillegg til selskapet. I mail av 8. mars meddeler Dingstad bl.a. følgende til oss;
« Jeg kan ikke annet enn å beklage at dette drar ut i tid».
Styret jobber nå ut fra den forutsetning at ØBF v/Alexander Dingstad kan komme til en
ordning slik at DNB kan stille garanti iht NS 8407, pkt 7.2. Vi har imidlertid tapt mye tid på
prosessen rundt «regnskap og garanti» og vi er på etterskudd.
Styret vil derfor kommende uke gå videre med;
 Utarbeidelse av avtaledokument (kontrakt). Signert avtaledokument må foreligge før
DnB utsteder endelig garanti. (Styret vil ikke signere avtaledokumentet før DnB har
bekreftet at de vil stille garanti)
 Utarbeide og sende inn søknad om IG (igangsettelse).
Styrets målsetting nå er oppstart over påske / uke 15-16. Styret vil på årsmøtet 5. april gi en
grundig orientering om balkongprosjektet.

Vennlig hilsen fra styret v/Andreas. 10. mars, 2018

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*