Home > Sosialt > 5. Mai 2018 INFORMASJON TIL ALLE SEKSJONSEIERE I OLAF SCHOUS VEI 12-18
Bygning i Olaf Schousvei, Oslo

Hei seksjonseiere,
Årsmøtet 5.april ga anledning til orientering om og fin meningsutveksling om balkongsaken.
Siden slutten av fjoråret har styret kjent stadig sterkere frustrasjon over manglende respons fra Østlandske Balkong og Fasade (ØBF) på vårt krav om garanti på 10% av balkongprosjektets
verdi i byggeperioden. Garanti var en forutsetning for å signere avtale med ØBF.
I mangel av gode tilbakemeldinger fra ØBF kontaktet vi forut for årsmøtet 5. april
Balkongteam, som møtte til befaring sammen med styreleder og Sverre Sande v/Bygge-
styring. Vi har etter årsmøtet mottatt tilbud fra Balkongteam.
En rekke fremmøtte på årsmøtet mente det var riktig nå å droppe ØBF og satse på tilbud fra
Balkongteam og andre. Styret kontaktet derfor like etter årsmøtet også Balkongbygg, som
kom på befaring og lovet å sende tilbud, som fremdeles ikke er mottatt. Styret har purret opp
Balkongbygg om dette. Så vel Balkongteam som Balkongbygg har som forretningside å bygge balkonger, og ikke å etterisolere fasader. Begge firmaene har ikke ønsket å inkludere etterisolering av fasaden i sine tilbud, men kunne evt. ta det med som et tillegg om de fant en underentreprenør som kunne uføre det. På årsmøtet 5. april var det et klart ønske å droppe etterisolering av fasaden om det bl.a. var nødvendig for å kunne gå videre i saken med andre entreprenører.
I lys av manglende tilbakemeldinger fra ØBF om de kunne stille garanti oppsøkte styreleder
ØBFs kontor tirsdag 24. april for svar. Daglig leder Alexander Dingstad i ØBF var tydelig
ubekvem med oppmøtet, og meddelte at firmaet IKKE ville få innvilget garantistillelse fra
DnB, noe han 12. mars meddelte ville endelig avklares «om ikke mange dagene». Han
beklaget forholdet.
Styret finner ØBFs fremgangsmåte sterkt kritikkverdig. På styremøte 24.april besluttet vi at
samarbeidet med ØBF skal avsluttes. Til orientering har ØBF ennå ikke sent sameiet faktura
for avtalt beløp kr. 20 000 eks mva for arbeider med søknad om rammetillatelse.
Styret besluttet også at «Ansvarlig søker» endres fra ØBF til Byggestyring AS. Dette er
meddelt Plan- og bygningsetaten (Pbe).
Til orientering og nærmere ettersyn finner du vedlagt tilbudet fra Balkongteam, datert 13.april
og Balkongteams mail datert 16. april. Vi skulle gjerne også ha lagt ved et tilbud fra
Balkongbygg, men som sagt, dette er noe vi venter på. Balkongteam har en noe annen
teknisk løsning enn det som er forutsatt i rammetillatelsen. Hvis Balkongteam velges må det
avklares med Pbe om revidert søknad om rammetillatelse må sendes inn. Deretter må det
søkes om IG – igangsettelsestillatelse og tidspunkt for utførelse må avklares med
entreprenøren som velges. Videre fremdrift er dermed pr. idag usikker.
Som nevnt har vi ennå ikke mottatt tilbud fra det andre firmaet – Balkongbygg – og vi har
dermed heller ikke oversikt over hvilke teknisk løsning de velger.

Som det fremgår ønsker Balkongteam primært ikke å inkludere etterisoleringen, slik at
tilbudet deres kun omfatter bygging av balkonger. Balkongteam vedlegger separat et tilbud
på etterisolering fra Murpartnern.
Balkongteams tilbud på balkonger er på kr. 6 262 725 inkl. mva.
Murpartners tilbud på etterisolering er på kr. 1 227 900 inkl. mva.
Alle balkongeierne har allerede innbetalt kr. 127 969 basert på tilbudet fra ØBF og
forutsetningen om like store balkonger. Med tillegg kr. 10 000 for flytting radiatorer og
utelys kr. 4 355 til sammen kr. 142 324, ihht tidligere vedtak på sameiermøte.
(Fasadeetterisolering er ikke medtatt her).
Som vi husker fra det ekstraordinære årsmøtet i desember 2017 har Pbe gitt tillatelse til
bygging av balkonger av ulik størrelse, med balkonglengde tilsvarende seksjonens lengde, og
dybde 120 m, med høye skillevegger 180 cm mellom balkongene.
En FORELØPIG kostnadsberegning fra Sverre Sande/Byggestyring basert på tilbudet til
Balkongteam viser følgende for de ulike typer balkonger;
– De minste balkongene (26 stk); ca kr. 160 000.
– De store balkongene (10 + 4 stk); ca kr. 220 – 225 000.
M.a.o., en ikke ubetydelig kostnadsøkning for balkonger fra Balkongteam. Spesielt stor blir
økningen for eiere av de minste, men bredeste seksjonene, som får de største balkongene. Her
blir økningen på ca kr. 85 000. Vil denne betydelig kosgtnadsøkningen være akseptabel for
eierne av de minste balkongene, og hvordan skal vi kunne finansiere økningen, som rammer
alle balkongeierne???
Samlet er det innbetalt til sameiets balkongkonto, ihht hva man mente balkonger av lik
størrelse ville koste i 2015, kr. 5 118 760 (kr. 127 969×40). Det er også innbetalt for flytting
av radiator og utelys kr. 574 200 (kr. 14 355 x 40). Alle seksjonseierne har i tillegg innbetalt
til sameiets etterisoleringskonto ihht sameierbrøken, totalt kr. 800 000 inkl. mva.
En mulig løsning;
1. Sameiet tar opp et balkonglån på ca. kr 1,2 mill., dvs. differansen mellom hva som
allerede er betalt inn for kun balkonger, og samlet pris kun nye balkonger, fordelt på
balkongeierne etter størrelse på balkongene. Hele sameiet hefter for et slikt lån, men
avdrag og renter belastes kun balkongeierne. Da vil alle balkongeierne slippe å skyte
inn ekstra privat kapital for å kunne finansiere de nye, og dyrere balkongene. For
eiere av de største, men smaleste seksjonene som får de minste balkongene, vil det
medføre et lån i størrelsen kr. 30 000, og for eierne av de minste, men bredeste
seksjonene, som får de lengste balkongene vil det medføre et lån i størrelse ca. kr.
85 000. Det bør kunne legges opp til at de som vil kan betale sin del selv, uten lån.
2. Kostnader for flytting av radiatorer (og utelys), til sammen kr. 574 200 kan ihht
samtale med rørlegger 2. mai i verste fall forvente en viss justering av prisen på selve
radiatoren, men det var kun snakk om hundrelapper.
3. Kr. 800 000, til etterisoleringen, som allerede er innbetalt ihht sameierbrøken kan
tilbakebetales alle seksjonseierne, eller vi kan velge å la det stå inne på en vedlike-
holdskonto for tiltak i en 5-års vedlikeholdsplan for perioden 2019 – 2024. En slik
plan må utarbeides.

Så snart vi har mottatt tilbud fra Balkongbygg, vil vi innkalle til ekstraordinært sameiermøte,
med formål å sammenstille tilbud, og forhåpentligvis fatte vedtak om balkongbygging.
Avslutningsvis presiseres at de nye kostnadstallene er FORELØPIGE. En mer
gjennomarbeidet og oppdatert kostnadsberegning vil bli utsendt før det ekstraordinære
sameiermøtet.
Formålet med dette rundskrivet er å ORIENTERE OM STATUS OG MULIGE RETNINGER
FREMVOER, slik at vi ALLE sammen er klar over de utfordringer vi står overfor. Vi har
som sagt ikke mottatt tilbudet ennå fra Balkongbygg, som kan gi andre tall, og andre
muligheter.
Styret mottar gjerne tilbakemeldinger fra seksjonseierne.

Vennlig hilsen fra styret v/Andreas. 2. mai, 2018

Vedlegg;
OS1218 – BALKONGTEAM – TILBUD BALKONGER 13.4.18 OS1218 – BALKONGTEAM – TILBUD BALKONGER 13.4.18
OS1218 – BALKONGEAM TILBUD ETTERISOLERING 13.4.18
OS1218 – BALKONGTEAM, MAIL TILBUD 16.4.18.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*